Evaluation of Primary Education 4th and 5th Grade Physical Education Teaching Programs According to Teacher's Opinions

Physical Education Teaching Programs: Teacher's Opinions

Authors

  • Erhun Tekakpinar Sports Science Faculty, Near East University, Nicosia, Northern Cyprus
  • Berfu Tekakpinar Ministry of Education, Nicosia, Northern Cyprus

DOI:

https://doi.org/10.18662/rrem/15.3/759

Keywords:

Physical education curriculum, primary education, teaching activities

Abstract

The main purpose of the physical education course is to contribute to maximizing the physical, mental, social, and emotional development of children. In order for the Physical Education course to fulfill this function, there must be a healthy and harmonious relationship between the student teacher and the curriculum. Physical education programs are primarily affected by students who do physical education and sports, and the teacher who takes physical education classes. The aim of this research is to evaluate the views of physical education teachers working in the Turkish Republic of Northern Cyprus according to the sub-dimensions of "Purpose", "Content", "Teaching Activities" and "Evaluation" of the 4th an5th-grade physical education curriculum.

The questionnaire form used as the data collection tool of the research consisted of four parts. While preparing the questionnaire, the "Purpose", "Content", "Teaching Activities" and "Evaluation" sub-dimensions of the physical education lesson program were taken into account. In the analysis of the quantitative data obtained from the research, descriptive statistics (arithmetic mean, standard deviation) were used. According to the results obtained in the research, the teachers expressed their opinions at the level of "I agree" on many aspects of the "Purpose", "Content", "Teaching Activities" and "Assessment" sections of the program. The most positive feature of the program is that the physical education and sports education program enables students to develop positive personal qualities as well as basic life skills. The most negative feature is that the content does not contain up-to-date information.

References

Akbal, M. (2016). Beden eğitimi öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile öz yeterlikleri arasındaki ilişki [The relationship between physical education teachers' attitudes towards the teaching profession and their self-efficacy] [Unpublished Master's thesis]. Bartın Üniversitesi.

Altin, Y., İlter, İ., & Gül, M. (2021). The Investigation of Attitudes towards Physical Activity and Their Levels of Life Satisfaction of High School Students. International Journal of Progressive Education, 17(1), 16-34. https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.329.2

Baysen, F., Çakmak, N., & Baysen, E. (2017). Bilgi okuryazarlığı ve öğretmen yetiştirme [Information literacy and teacher training]. Türk Kütüphaneciliği [Turkish Librarianship], 31(1), 55-89. https://doi.org/10.24146/tkd.2017.5

Corbin, C. B, & Ruth L. (1983). Fitness For Life. Scott Foresman&Company.

Çağlayan, G. N., & Ağgön, E. (2021). Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programının Temel Felsefi ve Genel Amaçlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri [Teacher's Opinions on The Basic Philosophy and General Objectives of The Physical Education and Sports Course Teaching Program]. Anatolia Sport Research, 2(2), 26-32. https://www.anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/14

Çıldır, A. (2019). Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve oyun dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi [Examination of classroom teachers' attitudes towards physical education and game lessons], [Unpublished Doctoral dissertation] Yüksek Lisans Tezi.

Dedeoğlu, H., & Polat, İ. (2021). 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı İlkokul Öğretim Programları Üzerine Bir Değerlendirme [An Evaluation of the 2020-2021 Academic Year Primary School Curriculum]. Yaşadıkça Eğitim [Education as You Live], 35(1), 207-220.

Demirel, Ö. (2005). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme [Curriculum Development in Education from Theory to Practice]. Pegem Yayıncılık.

Gülüm, V., & Bilir, P. (2011). Beden Eğitimi Öğretim Programinin Uygulanabilme Koşullari İle İlgili Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşleri [Opinions of Physical Education Teachers about the Implementation Conditions of the Physical Education Curriculum]. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi [Spormetre Journal of Physical Education and Sport Sciences], 9(2), 57-64. https://doi.org/10.1501/Sporm_0000000200

Havadar, T., & Taşdan, M. (2015). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İlköğretim 4.-5. Sınıf Öğretim Programları Hakkında Görüşleri*(Ardahan, Iğdır ve Kars İli Örneği) [Physical Education Teachers' Primary School 4-5. Views on Classroom Curriculum* (The Case of Ardahan, Iğdır and Kars Provinces).]. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi [İnönü University Journal of Physical Education and Sport Sciences], 2(1), 29-46. https://dergipark.org.tr/tr/pub/inubesyo/issue/8690/108581

Hürsen, C., & Uzunboylu, H. (2009). According the Teacher Evaluation in Social Information Course for Primary Teaching Class 4 & 5. Cypriot Journal of Educational Sciences, 2(2), 96-106.

Işıkgöz, M. E (2021). Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi [Investigation of Secondary School Physical Education and Sports Curriculum Outcomes in Terms of 21st Century Skills]. Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi [Artuklu Journal of Human and Social Sciences], 1(6), 71-84.

Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemleri (17. Baskı). Ankara: Nobel.

Kılıçaslan, U., & Baş, M. (2020). Beden eğitimi ve spor dersi öğretim programında yapılan değişikliklere öğretmenlerin bakış açısı [Teachers' perspective on the changes made in the physical education and sports curriculum]. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi [Ataturk University Journal of Physical Education and Sport Sciences], 22(3). https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunibesyo/issue/57066/790779

Kozluk, T. (2021). Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri yeterlilikleri (Master's thesis, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü).

Makar, E. (2016). Spor eğitimi gören öğrencilerin, sosyal beceri, fiziksel benlik algısı ve fiziksel aktivite düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Unpublished Master's thesis]. Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Polat, G. (2021). Eğitim sistemlerinin amaçlarının gerçekleşme durumuna ilişkin beklenti ve gözlem düzeylerinin incelenmesi [Examination of expectations and observation levels regarding the realization of the goals of education systems]. [Unpublished Doctoral Dissertation]. Bursa Uludag University, Turkey.

Rumevleklioğlu, Ş. (2003). İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler ders programının amaç, içerik, öğretim etkinlikleri ve değerlendirilme boyutları açısından incelenmesi [Examination of primary school 5th grade social studies curriculum in terms of purpose, content, teaching activities and evaluation dimensions], [Unpublished Doctoral Dissertation]. Gaziantep Üniversitesi.

Turan, İ. (2021). İlköğretim Yapılarının Pandemi ve Post-Pandemi Süresince Kullanımına Yönelik Tasarım Önerileri [Design Suggestions for the Use of Primary Education Buildings during the Pandemic and Post-Pandemic]. Journal of Interior Design and Academy, 1(1), 14-33.

Ulupınar, S., & Özbay, S. (2021). Sağlikla İlgili Fiziksel Uygunluk Karnesinde Yer Alan Egzersizlerin Güvenirlik Analizi [Reliability Analysis of Exercises in the Health-Related Physical Fitness Scorecard]. Milli Eğitim Dergisi [Journal of National Education], 50(229), 41-52.

Vannier, M., & Gallhue, D. (1978). Teaching physical education in elementary schools, (6thEd.). W.B. Saunders Company.

Downloads

Published

2023-09-01

How to Cite

Tekakpinar, E., & Tekakpinar, B. (2023). Evaluation of Primary Education 4th and 5th Grade Physical Education Teaching Programs According to Teacher’s Opinions: Physical Education Teaching Programs: Teacher’s Opinions. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 15(3), 134-153. https://doi.org/10.18662/rrem/15.3/759

Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now