(1)
Zaporozhchenko, T.; Turchyn, T.; Marchuk, S.; Boichuk, P.; Shakotko, V.; Barulina, Y. On the Two Types of Resources for Innovative Primary School Teacher Training. RREM 2022, 14, 40-53.