(1)
Yakimenko, S.; Filimonova, T.; Shcherbak, I.; Syladii, I.; Sopivnyk, I.; Ishchenko, L. Preparing of Future Specialists for Civic Education of Preschool Children. RREM 2021, 13, 298-323.