Innovative Technologies as a Means of Forming the Professional Competence of Elementary School Teachers of the New Ukrainian School (NUS)

Authors

  • Olena Andryushchenko Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of Preschool and Primary Education, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, Ukraine
  • Olha Riaboshapka Candidate of Science in Pedagogical, Senior Lecturer at the Department of Psychology and Pedagogy of Child Development, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
  • Svitlana Biletska Ph.D. of Science in Pedagogy, Associate Professor of the Department of Theory and Methodics of Teaching Natural-Mathematical Disciplines in Preschool, Primary and Special Education, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv, Ukraine
  • Valentyna Tanska PhD in Pedagogics, Associate Professor, Department of Primary Education and Culture of Professional Language, Director of the Educational and Research Institute of Pedagogics, Zhytomyr Ivan Franko State University
  • Tetiana Harachuk Doctor of Philosophy, Assistant Professor of Preschool and Primary Education Department, Odessa Regional Academy of In-Service Education, Odessa
  • Inna Bezhenar Odessa Regional Academy of In-Service Education, Odessa, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18662/rrem/15.3/769

Keywords:

Pedagogical technology, teacher, methodology, innovation, competence, professional competence

Abstract

The article deals with innovative technologies as a way to form the professional competence of elementary teachers of the New Ukrainian School. The relevance of the article lies in the fact that now in order to educate co-educators, a teacher needs to form professional competencies (to be a mentor, a coach, a tutor, an innovator, a facilitator).

The purpose of the article: to clarify the meaning of the concepts of "pedagogical technology", "innovative pedagogical technology", "competence", "professional competence"; to analyze articles and publications on the need to implement innovative technologies in the educational process; to consider the meaning of digital competence and professional competence for teachers.

Methods of work: analysis of scientific literature, system analysis.

Results: as the research on the issue shows, the professional competence of the teacher is based on the fundamental knowledge of the basic subject, general culture and thorough didactic competence. Currently, teachers should develop in children critical thinking, communication and technical skills, emotional intelligence, analytical abilities, taking into account the age characteristics and physical condition of the child.

Novelty is a key competence of every teacher, which is life-long learning.

Conclusion: the use of innovative technologies, psycho-pedagogical and basic knowledge is a complex necessary for the formation of professional competence of elementary teachers of NUS.

Author Biography

Olena Andryushchenko, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of Preschool and Primary Education, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of Preschool and Primary Education

References

Androsova, N. (2010). Innovatsiyni tekhnolohiyi v shkoli [Innovative technologies in school]. Scientific notes. Series: Pedagogical sciences, 91, 29-34. https://cutt.ly/JJHYjC8

Banashko, L.V., Sevastyanova, O. M., Kryshchuk, B. S., & Tafintseva, S. I. (2022). Kontseptsiya pedahohichnoyi kompetentnosti [The concept of pedagogical competence]. Khmelnitsky Humanitarian-Pedagogical Academy http://www.kgpa.km.ua/?q=node/233

Berbets, T., Berbets, V., Babii, I., Chyrva, O., Malykhin, A., Sushentseva, L., Medynskii, S., Riaboshapka, O., Matviichuk, T., Solovyov, V., Maksymchuk, I., & Maksymchuk, B. (2021). Developing Independent Creativity in Pupils: Neuroscientific Discourse and Ukraine’s Experience. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(4), 314-328. https://doi.org/10.18662/brain/12.4/252

Bereka, V. Ye., & Halas, A. V. (2018). Profesiyna kompetentnist΄ vchytelya pochatkovykh klasiv [Professional competence of elementary school teachers]. "Ranok" Publishing house.

Bibik, N. M. (2017). Nova ukrayins΄ka shkola [The New Ukrainian School]. Publishing House "Pleiades" Ltd.

Cui, Y., & Zhang, H. (2021). Educational Neuroscience Training for Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge Construction. Frontiers in Psychology, 12, 1-12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.792723

Dmytrenko O. (2020). Vchytel΄ NUSH – lyudyna, yaka nadykhaye vchytysya [The NUS teacher is an inspiring person to learn]. Secondary Education. https://osvita.ua/school/71971/

Erdem, A. R. (2011). The Aims of Prospective Teachers in Using and Proficiency in Internet (As in the Sample of Pamukkale University Education Faculty). Review of European Studies, 3(2), 117-128. https://doi.org/10.5539/res.v3n2p117

Ivanova, S. V. (2008). Funktsional΄nyy pidkhid do vyznachennya profesiynoyi kompetentnosti vchytelya biolohiyi ta orhanizatsiya yiyi vdoskonalennya v zakladi pislyadyplomnoyi osvity [Functional approach to determining the professional competence of a biology teacher and the organization of its improvement in the institution of postgraduate education] Bulletin of Zhytomyr State University named after I. Franko, 42, 106-110.

Karasievych, S., Maksymchuk, B., Kuzmenko, V., Slyusarenko, N., Romanyshyna, O., Syvokhop, E., Kolomiitseva, O., Romanishyna, L., Marionda, I., Vykhrushch, V., Oliinyk, M., Kovalchuk, A., Halaidiuk, M., & Maksymchuk, I. (2021). Training Future Physical Education Teachers for Physical and Sports Activities: Neuropedagogical Approach. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(4), 543-564. https://doi.org/10.18662/brain/12.4/264

Khymynets, V. V. (2016). Rol΄ innovatsiynoyi osvity u stalomu rozvytku terytorial΄nykh ekoloho-ekonomichnykh system [ The role of innovative education in the sustainable development of territorial ecological-economic systems]. Scientific Bulletin of Uzhgorod University, 39-44. http://www.visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.ua/images/pubs/47/2/47_2_8.pdf

Kosholap, A., Maksymchuk, B., Branitska, T., Martynets, L., Boichenko, A., Stoliarenko, O., Matsuk, L., Surovov, O., Stoliarenko, O., & Maksymchuk, I. (2021). Neuropsychological Bases of Self-Improvement of Own Physical Health of Future Teachers in the Course of University Education. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(3), 171-190. https://doi.org/10.18662/brain/12.3/226

Kovalchuk, V. I., & Biryuk, M. V. (2019). Rol΄ innovatsiynykh tekhnolohiy navchannya u rozvytku pedahohichnoyi maysternosti pedahoha profesiynoho navchannya [The role of innovative learning technologies in the development of pedagogical excellence of a teacher of vocational training]. Young Scientist, 262-267. https://cutt.ly/CJHTFZr

Kurvits, M., Laanpere, M., Väljataga, T., & Robtsenkov, R. (2019). Visualising and Re-using Innovative Pedagogical Scenarios. In M. Herzog, Z. Kubincová, P. Han, & M. Temperini (eds.), Advances in Web-Based Learning – ICWL 2019. ICWL 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11841 (pp. 177–189). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-35758-0_17

Mandzhieva, E. V. (2015). Formation of the Professional Competence of the Future Elementary School Teachers on the Basis of Pedagogical Hermeneutics. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(4), 35. https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n4s1p35

Marfuga, A., Turalbayeva, A., Jandildinov, M., & Moshkalov, A. (2013). Possibilities of the Professional Competence Formation of Future Teachers. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 89, 906–910. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.954

Mawas, N.E, Tal, I., Moldovan, A. N., Bogusevschi, D., Andrews, J., Muntean, G.-M., & Muntean, C. H. (2019). Improving STEM Learning Experience in Primary School by Using NEWTON Project Innovative Technologies. International Conference on Computer Supported Education, 1022, 214–230. https://nour-elmawas.com/publis/CSEDUSpringerELMawasNCI2019.pdf

Melnyk, N., Bidyuk, N., Kalenskyi, A., Maksymchuk. B., Bakhmat, N., Matviienko, O., Matviichuk, T., Solovyov, V., Golub, N., & Maksymchuk, I. (2019). Modely y orhanyzatsyone osobyne profesyonalne obuke vaspytacha u poјedynym zemљama Evropske Unyјe y u Ukraјyny [Models and organizational characteristics of preschool teachers’ professional training in some EU countries and Ukraine]. Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja, 51(1), 46–93. https://doi.org/10.2298/ZIPI1901046M

Melnyk, N., Maksymchuk, B., Gurevych, R., Kalenskyi, A., Dovbnya, S., Groshovenko, O., & Filonenko, L. (2021). The Establishment and Development of Professional Training for Preschool Teachers in Western European Countries. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 13(1). https://doi.org/10.18662/rrem/13.1/369

Moreira, C., & Pombo, L. (2017). Teacher professional development: promoter of innovative pedagogical practices with the use of technologies in basic education. In International Technology, Education and Development Conference (pp. 4854-4862). IATED. https://library.iated.org/view/MOREIRA2017TEA

Muzafarova, T. (2019). Planning Teachers' Professional Development, Vol.12. RREP.

Professional Development Program. (2018). MON - EDERA-OSVITORIA [Online - course for elementary school teachers]. Professional Development Program. https://cutt.ly/KJI1w4J

Ottestad, G., Kelentrić, M., & Guðmundsdóttir, G.B. (2014). Professional Digital Competence in Teacher Education. Nordic Journal of Digital Literacy, 243-249. https://doi.org/10.18261/ISSN1891-943X-2014-04-02

Petrashko, I. (2020). Pro zatverdzhennya profesiynoho standartu za profesiyamy «Vchytel΄ pochatkovykh klasiv zakladu zahal΄noyi seredn΄oyi osvity», «Vchytel΄ zakladu zahal΄noyi seredn΄oyi osvity», «Vchytel΄ z pochatkovoyi osvity (z dyplomom molodshoho spetsialista)» [On approval of the professional standard for the professions "Elementary school teacher of general secondary education institution", "Teacher of general secondary education institution", "Elementary school teacher (with a diploma of junior specialist)"]. Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture, 2736, 23.12.2020. https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Nakaz_2736.pdf

Pometun, O. I. (2004). Suchasnyy urok. Interaktyvni tekhnolohiyi navchannya [The present-day lesson. Interactive learning technologies]. In O. I. Pometun (Ed.), Scientific and methodical manual. Publishing house "A.S.K.".

Rodrigues, A. L. (2020). Digital technologies integration in teacher education: the active teacher training model. Journal of E-Learning and Knowledge Society, 16(3), 24-33. https://doi.org/10.20368/1971-8829/1135273

Schwarz, B., & Kaiser, G. (2019). The Professional Development of Mathematics Teachers. In G. Kaiser, & N. Presmeg, N. (eds.), Compendium for Early Career Researchers in Mathematics Education. ICME-13 Monographs (pp. 325–343). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-15636-7_15

Shkabarina, M. A., Verbytska, K., Vitiuk, V., Shemchuk, V., & Saleychuk, E. (2020). Development of Pedagogical Creativity of Future Teachers of Primary School By Means of Innovative Education Technologies. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(4), 137-155. https://doi.org/10.18662/rrem/12.4/338

Shmyhol, I. (2011). Sutnist΄ ta struktura profesiynoyi kompetentnosti pedahoha [The essence and structure of professional competence of a teacher]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelya [Problems of training today's teacher], 4(1), 197-204. https://library.udpu.edu.ua/library_files/probl_sych_vchutela/2011/4_1/visnuk_30.pdf

Sydorenko, V.V. (2018). Bezperervnyy profesiynyy rozvytok pedahoha Novoyi ukrayins΄koyi shkoly v umovakh formal΄noyi i neformal΄noyi osvity [Continuous professional development of the teacher of the New Ukrainian school in the conditions of formal and non-formal education]. In Collection of materials of the ІІІ All-Ukrainian scientific and practical conference (with international participation) "Psychological and pedagogical support of professional training and professional development of specialists in the conditions of education transformation". Central Institute Of Public Education "University of education management". https://cutt.ly/DJIJqdB

Verkhovna Rada. (2017). The Law of Ukraine "On Education" (Vedomosti of the Verkhovna Rada (VVR), 38-39, 380, Section 2 "Structure of Education", Article 18. Verkhovna Rada. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Yalcin, S. A., Kahraman, S., & Yilmaz, Z. A. (2011). Primary school teachers of instructional technologies self-efficacy levels. Procedia, 28, 499 – 502 https://cyberleninka.org/article/n/1165618

Yurchenko, O. (2020). 12 innovatsiynykh tekhnolohiy v osviti: shcho ukrayintsyam mozhna zapozychyty prosto zaraz [12 innovative technologies in education: what Ukrainians can borrow right now]. Education. https://cutt.ly/hJHRXUu

Downloads

Published

2023-09-01

How to Cite

Andryushchenko, O., Riaboshapka, O., Biletska, S., Tanska, V., Harachuk, T., & Bezhenar, I. (2023). Innovative Technologies as a Means of Forming the Professional Competence of Elementary School Teachers of the New Ukrainian School (NUS). Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 15(3), 331-346. https://doi.org/10.18662/rrem/15.3/769

Issue

Section

Reform, change and innovation in education

Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now