Influence of University Professors on the Formation of Personal Maturity of Students

Authors

  • Svetlana Doskach
  • Liubov Kostyk
  • Zoriana Batrynchuk Chernivtsi National University
  • Nataliia Honchar
  • Tetiana Babiuk
  • Maryna Skrypnyk

DOI:

https://doi.org/10.18662/rrem/14.4/637

Keywords:

personal maturity, self-development, psychological support, pedagogical support, psychological and pedagogical support

Abstract

Psychological and pedagogical interaction in higher education is characterized by certain features, among which, the determining is the influence of the professor on the formation of students' personal maturity. Under the influence of internal (personal) and external (social) factors, meaningful personal formations arise, that characterize this phenomenon. The article explicates signs of personal maturity: at the individual level - adequate self-esteem, a high level of self-regulation, independence, and responsibility; within social interaction - the ability of the individual to be tolerant and empathic. The process of professor-student interaction in higher education institutions should be aimed at maintaining an enthusiastic attitude toward the future profession, and the development of relevant qualities and features necessary for the future specialist, which adds relevance to the study. An effective means of influencing the formation of students' personal maturity is psychological and pedagogical support for all participants of the educational process in higher education institutions, which corresponds to the natural concept of personality development in the dialectical unity of postmodern approaches to understanding the psyche. The result of such support lies in the preservation of moral, spiritual, and mental health, the promotion of emotional well-being of students, the development of natural potential, and the activation of internal resources that ensure the aspiration of a young person to self-development. The article outlines the peculiarities of the influence of university professors on the formation of students’ personal maturity. The latter is activated due to the professors’ readiness to create conditions for psychological and pedagogical support and effective organization of the education process. The prospects for further research lie in outlining methods for the development and formation of students' personal maturity within the process of professor-student interaction during distance learning and the subsequent testing of their effectiveness in the educational process.

References

Adler, A. (1997). Ponyat prirodu cheloveka [Understand human nature]. Gumanitarnoe edinstvo «Akademicheskij proekt» [Humanitarian unity “Academic project”].

Ananiev, B. G. (2001). Chelovek kak predmet poznaniya [Man as an object of knowledge]. Piter.

Asmolov, A. G. (1996). Sodejstvie rebenku – razvitie lichnosti [Assistance to the child - personality development ] In N. B. Krylova (Ed.), Novye cennosti obrazovaniya [New values of education] (pp. 39-44). Piter.

Baksheeva, E. P. (2008). Pedagogicheskaya podderzhka professionalnoj samoaktualizacii studentov v pedvuze [Pedagogical support of professional self-actualization of students in pedagogical higher education institution] Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka [Pedagogical education and science], 3, 49-52. https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskaya-podderzhka-professionalnoy-samoaktualizatsii-studentov-v-pedvuze

Bogdanova, M.V., & Dotsenko, E. L. (2010). Samoregulyaciya lichnosti: ot zashity k sozidaniyu [Self-regulation of the personality: from protection to creation]. Mandr&Co.

Brushlinskij, A.V. (1994). Problemy psihologii subekta [Problems of psychology of a subject]. Institute of Psychology.

Eliseeva, E. A. (2011). Formirovanie gotovnosti studentov pedagogicheskih vuzov k professional'noj samorealizacii na osnove social'nogo partnerstva kak aktual'naya psihologo-pedagogicheskaya problema [Formation of Readiness of Students of Pedagogical Universities for Professional Self-Realization on the Basis of Social Partnership as an Actual Psychological and Pedagogical Problem]. Obrazovanie v sovremennom mire [Education in modern world], 6, 178-184.

Gazman, O. S. (1995). Ot avtoritarnogo obrazovaniya k pedagogike svobody [From authoritarian education to the pedagogy of freedom]. Novye cennosti obrazovaniya [New values of education], 2,16-45.

Goldin, A. M. (1998). Shkola-park kak odna iz modelej svobodnogo obrazovaniya [School-park as one of the models of free education] Pedagogicheskie tehnologii [Pedagogical technologies], 4, 43-54.

Gіrnyak, A. N. (2020). Psihologiya modulno-rozvivalnoyi vzaemodii [Psychology of modular-developmental interaction]. Universytetska dumka.

Kaplinskiy, V. V. (2015). Metodyka vykladannya u vyschiy shkoli [Methods of teaching in higher education institution]. TOV.

Karnaukh, L. A., & Vetrov, Yu.P. (2014). Etapy formirovaniya u studentov vuza gotovnosti k realizacii professionalnyh kompetencij [Stages of formation of university students' readiness for realization of professional competencies] Nauka i biznes: puti razvitiya [Science and business: ways of development], 8(38), 50-52. http://globaljournals.ru/assets/files/journals/science-and-business/38/sb-8(38)-2014-contents.pdf

Klochkova, L. V. (2016). Razvitie lichnostnoj zrelosti u studentov vo vzaimodejstvii s prepodavatelem v obrazovatelnom processe VUZa [Development of personal maturity in students in cooperation with the teacher in the educational process of the university] [Unpublished doctoral dissertation]. Pyatigorsk.

Kondratska, L., Romanovska, L., Kravchyna, T., Korolova, N., & Gudz, T. (2022). Realization of Future Teacher‟s Mental Space in the Process of Bite-Sized Learning. Postmodern Openings, 13(2), 97-117. https://doi.org/10.18662/po/13.2/445

Kosheleva, A. O., Vershkov, A. S., & Rodnykh, I. V. (2008). Lichnostnaya zrelost kak faktor uspeshnosti professionalnoj deyatelnosti [Personal maturity as a factor of he success of professional activity]. Akademiya FSO Rosii [Russian Federation Security Guard Service Federal Academy].

Kotova, I. B., & Maslova, E. S. (2015). Psihicheskie resursy kak osnova samoopredeleniya i samorealizacii lichnosti studentov vuza [Mental resources as the basis for self-determination and self-realization of the personality of university students]. Pedagogicheskie nauki [Pedagogical Sciences], 3, 125-134.

Krylova, N. B. (2000). Kulturologiya obrazovaniya [Culturology of education]. Moscow.

Leontiev, D. A. (2001). Lichnostnaya zrelost kak oposredovanie lichnostnogo rosta [Personal maturity as a mediation of personal growth]. In I.A. Petukhova (Ed.), Cultural-historical psychology of development (pp.154-161). Smysl.

Lisovskyi, V.T., & Dmitriev, A. C. (1974). Lichnost studenta [Student’s personality]. Leningrad State University.

Maksymchuk, B., Matviichuk, T., Solovyov, V., Davydenko, H., Soichuk, R., Khurtenko, O., Groshovenko, O., Stepanchenko, N., Andriychuk, Y., Grygorenko, T., Duka, T., Pidlypniak, I., Gurevych, R., Kuzmenko, V., & Maksymchuk, I. (2020). Developing Healthcare Competency in Future Teachers. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 12(3), 24-43. https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/307

Maslow, A. G. (2000). Motivaciya i lichnost. Psihologiya lichnosti v trudah zarubezhnyh psihologov [Motivation and personality. Psychology of a personality in the works of foreign psychologists]. Piter.

May, R. (1994). Iskusstvo psihologicheskogo konsultirovaniya [The art of psychological counseling]. Klass.

Melnyk, N., Bidyuk, N., Kalenskyi, A., Maksymchuk. B., Bakhmat, N., Matviienko, O., Matviichuk, T., Solovyov, V., Golub, N., & Maksymchuk, I. (2019). Modely y orhanyzatsyone osobyne profesyonalne obuke vaspytacha u poјedynym zemљama Evropske Unyјe y u Ukraјyny [Models and organiza-tional characteristics of preschool teachers’ professional training in some EU countries and Ukraine]. Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja [Journal of Institute for Educational Research], 51(1), 46–93. https://doi.org/10.2298/ZIPI1901046M

Misdi, M., Hartini, N., Farijanti, D., & Wirabhakti, A. (2013). Teacher-centred and teacher controlled learning: A postmodernism perspective. Journal of English Language and Learning, 1(1), 73-78. https://www.neliti.com/publications/61010/teacher-centred-and-teacher-controlled-learning-a-postmodernism-perspective

Morozov, A.V., & Chernilevskiy, D.V. (2020). Kreativnaya pedagogika i psihologiya [Creative Pedagogy and Psychology]. Akademichnij Proekt.

Mõttus, R., & Allerhand, M. H. (2018). Why do traits come together? The underlying trait and network approaches. In V. Zeigler-Hill & T. K. Shackelford (Eds.), The SAGE handbook of personality and individual differences: The science of personality and individual differences (pp. 130–151). Sage Reference. https://doi.org/10.4135/9781526451163.n6

Murray, M. (2003). Narrative psychology and narrative analysis. In P. M. Camic, J. E. Rhodes, & L. Yardley (Eds.), Qualitative research in psychology: Expanding perspectives in methodology and design (pp. 95–112). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/10595-006

Nerubasska, A., & Maksymchuk, B. (2020). The demarcation of creativity, talent and genius in humans: a systemic aspect. Postmodern Openings, 11(2), 240-255. https://doi.org/10.18662/po/11.2/172

Nerubasska, A., Palshkov, K., & Maksymchuk, B. (2020). A systemic philosophical analysis of the contemporary society and the human: new potential. Postmodern Openings, 11(4), 275-292. https://doi.org/10.18662/po/11.4/235

Onishchuk, I., Ikonnikova, M., Antonenko, T., Kharchenko, I., Shestakova, S., Kuzmenko, N., & Maksymchuk, B. (2020). Characteristics of foreign language education in foreign countries and ways of applying foreign experience in pedagogical universities of Ukraine. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(3), 44-65. https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/308

Palamarchuk, O., Gurevych, R., Maksymchuk, B., Gerasymova, I., Fushtey, O., Logutina, N., Kalashnik, N., Kylivnyk, A., Haba, I., Matviichuk, T., Solovyov, V., & Maksymchuk, I. (2020). Studying innovation as the factor in professional self-development of specialists in physical education and sport. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(4), 118-136. https://doi.org/10.18662/rrem/12.4/337

Podolyak, L. G., & Yurchenko, V. I. (2006). Psihologiya vischoii shkoly [Psychology of higher education institution]. Fililogy Studio. https://www.psyh.kiev.ua BA

Rogers, K.R. (1994). Vzglyad na psihoterapiyu. Stanovlenie cheloveka [A look at psychotherapy. Becoming a Man]. Univers.

Schultz, D., & Schultz, S. E. (2016). Theories of personality (11th ed.). CENGAGE Learning Custom Publishing.

Shlyapnikova, O. A. (2012). Professionalnoe razvitie lichnosti : uchebnoe posobie [Personal professional development]. Yaroslavl State University named after P.G Demidov.

Slobodchikov, V. I., & Isaev, E. I. (1995). Psihologiya cheloveka. Vvedenie v psihologiyu sub'ektivnosti [Human's psychology. Introduction to the psychology of subjectivity]. Shkola-press.

Stawiak-Ososińska, M., & Olijnyk, M. (2022). Distance, Lecture Room or Hybrid? - Or the Shape of Future Education at Universities in View of Pedagogy Students. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 14(1Sup1), 01-24. https://doi.org/10.18662/rrem/14.1Sup1/534

Sukhobskaya, G. S. (2002). Ponyatie «zrelost socialno-psihologicheskogo razvitiya cheloveka» v kontekste andragogiki [The concept of "maturity of human socio-psychological development" in the context of andragogy] Novye znaniya [New knowledge], 4, 17-20. http://hpsy.ru/public/x1449.htm

Vaskivska, S., Bedan, V., Yelchaninova, T., Zhvaniia, T., Symonenko, S., & Ponomarenko, O. (2022). A Postmodern Approach to Professional Training of Practical Psychologists in HEIs. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 14(2), 393-406. https://doi.org/10.18662/rrem/14.2/587

Zaverukha, O., Popovych, I., Karpenko, Y., Kozmenko, O., Stelmakh, O., Borysenko, O., Hulias, I., & Kovalchuk, Z. (2022). Dynamics of Successful Formation of Professional Identity of Future Psychologists in Higher Education Institutions. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 14(1), 139-157. https://doi.org/10.18662/rrem/14.1/511

Zhurat, Y., Yanovskyi, A., Ianovska, L., Tsymbal, M., Kozyr, M., & Kokorina, L. (2022). The Problem of Subject and Subjectivity in Psychological and Pedagogical Sciences in the Context of Training Future Teachers. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 14(1Sup1), 349-369. https://doi.org/10.18662/rrem/14.1Sup1/555

Downloads

Published

2022-12-06

How to Cite

Doskach, S., Kostyk, L., Batrynchuk, Z., Honchar, N. ., Babiuk, T. ., & Skrypnyk, M. . (2022). Influence of University Professors on the Formation of Personal Maturity of Students. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 14(4), 196-218. https://doi.org/10.18662/rrem/14.4/637

Issue

Section

Initial and Continuing Teacher Training

Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now