Modern Understanding of Elementary School Teacher Subjectivity

Authors

  • Yuliya Zhurat Yuri Fedkovich Chernivtsi National University
  • Tamara Skoryk T.H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium»
  • Adile Bekirova National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine
  • Liliia Martynets Luhansk National Agrarian University
  • Lidia Pletenytska Berdyansk State Pedagogical University
  • Alla Kramarenko Berdyansk State Pedagogical University

DOI:

https://doi.org/10.18662/rrem/14.2/577

Keywords:

Neuroscience, teacher’s role, pedagogical system, pupil development, professional education, Ego-concept, educational conditions, subjectivity of junior schoolchild, educational activity

Abstract

The article highlights modern understanding of subjectivity in primary school teachers and pupils in the theoretical and methodological discourse of the post-Soviet space. It proves that school education functions and develops, on the one hand, according to its traditional laws and regularities, and on the other hand, it represents the pedagogical system, in the centre of which there are people, namely, teachers and pupils. The article refutes an assumption that the personality of the teacher is at the centre of the educational system, and their professional self-realization as a subject of pedagogical activity is aimed at their social, intellectual and activity development. It’s proved that the synergy of self-motivation and subjectivity development is inseparable from the development of a similar mental phenomenon in pupils and is the main content characteristic of teacher’s activity. The essential feature by which the teacher distinguishes and affirms themselves in the space of individual, professional and historical being is their professional subjectivity, that is, self-determination and self-regulation of themselves as a subject of behavior, not only within the framework of pedagogical communication and interaction. The article summarizes innovative ideas about the tasks, roles, indicators of readiness of future teachers, which synergistically develop both their and pupils’ subjectivity. Also, it outlines the prospects for further research, which lie in the theoretical and methodological development of new educational conditions for initiating the subjectivity of the actors in the educational process.

References

Adamiec, M. (1992). Podmiotowośc – formy i zmiany / M. Adamiec // Podmiotowośc człowіeka. Szanse rozwoju i zagrożenia / Red. Z. Ratajczak. – Katowice, P. 15-19.

Alekseyeva, M. I. (1998). Pedagogicheskiye usloviya stanovleniya lichnostno-oriyentirovannoy pozitsii budushchego uchitelya nachal'nykh klassov [Pedagogical conditions for the formation of a personality-oriented position of the future primary school teacher]. (PhD thesis). Vladimir State Pedagogical University, Vladimir. http://www.dslib.net/obw-pedagogika/pedagogicheskie-uslovija-stanovlenija-lichnostno-orientirovannoj-pozicii-buduwego.html

Arnautov, V. V. (2002). Teoriya i praktika stanovleniya uchebno-nauchno-innovatsionnogo kompleksa kak regionalnoy sistemy nepreryvnogo pedagogicheskogo obrazovaniya [Theory and practice of the formation of an educational, scientific and innovative complex as a regional system of continuous pedagogical education]. (PhD thesis). Volgograd State Pedagogical University, Volgograd. http://www.dslib.net/prof-obrazovanie/teorija-i-praktika-stanovlenija-uchebno-nauchno-innovacionnogo-kompleksa-kak.html

Bardynina, V. A. (2008). Psikhologo-pedagogicheskiye usloviya razvitiya sub"yektnosti pupilov-psikhologov v protsesse obucheniya v vuze [Psychological and pedagogical conditions for the development of subjectivity of pupil psychologists in the process of learning at a university]. (PhD thesis). Belgorod State University, Belgorod. http://nauka-pedagogika.com/viewer/262731/a#?page=1

Becker, Nicole (2014). Mehr verstehen, besser handeln? Zum Verhältnis von Pädagogik und Neurowissenschaften - In: Fatke, Reinhard [Hrsg.]; Oelkers, Jürgen [Hrsg.]: Das Selbstverständnis der Erziehungswissenschaft: Geschichte und Gegenwart. Weinheim; u.a. : Beltz Juventa, S. 208-225. - (Zeitschrift für Pädagogik, Beiheft; 60) - URN: urn:nbn:de:0111-opus-90950

Behas L., Maksymchuk B., Babii I., Tsymbal-Slatvinska S., Golub N., Golub V., Maksymchuk I. (2019). The influence of tempo rhythmic organization of speech during gaming and theatrical activities on correction of stammering in children. Journal of Physical Education and Sport, 19(4), 1333-1340. http://efsupit.ro/images/stories/august2019/Art%20193.pdf

Belovolov, V. A. (2000). Podgotovka uchitelya nachalnykh klassov shkoly v sisteme srednego pedagogicheskogo obrazovaniya v Zapadnoy Sibiri, 1960 – 1990 [Training of primary school teachers in secondary education in Western Siberia, 1960  1990s]. (PhD thesis). Moscow Pedagogical State University, Moscow. https://viewer.rusneb.ru/ru/000200_000018_RU_NLR_bibl_1069170?page=2&rotate=0&theme=white

Berezina, Yu. Yu. (2006). Podgotovka budushchikh uchiteley nachalnykh klassov k razvitiyu svobody mladshikh shkolnikov v khudozhestvenno-tvorcheskoy deyatelnosti [Preparation of future elementary school teachers for the development of freedom of elementary schoolchildren in artistic and creative activity]. (PhD thesis). Volgograd State Pedagogical University, Volgograd. http://nauka-pedagogika.com/viewer/159237/a#?page=2

Bezliudnyi O., Kravchenko O., Maksymchuk B., Mishchenko M., Maksymchuk, I. (2019) Psycho-correction of burnout syndrome in sports educators (2019). Journal of Physical Education and Sport, 19 (3), Art 230 pp. 1585. http://efsupit.ro/images/stories/septembrie2019/Art%20230.pdf

Bolshunova, N. Ya. (2007). Usloviya i sredstva razvitiya subyektnosti [Conditions and means of subjectivity development]. (PhD thesis). Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk. http://irbis.gnpbu.ru/Aref_2006/08-14528.pdf

Budayeva, L. N. (2003). Podgotovka budushchikh uchiteley nachalnoy shkoly k realizatsii razvivayushchego obucheniya [Training of future primary school teachers for the implementation of developmental education]. (PhD thesis). Biysk Pedagogical State University named after V. M. Shukshyn, Biysk. https://static.freereferats.ru/_avtoreferats/01002333454.pdf

Crites, J. (1969). Vocational Psychology. The Study of Vocational Behaviour and Development. N. Y.

Cromby, J., Newton, T., & Williams, S. J., (2011). Neuroscience and subjectivity.

Gerasymova, I., Maksymchuk, B., Bilozerova, M., Chernetska, Yu., Matviichuk, T., Solovyov, V., & Maksymchuk, I., (2019). Forming professional mobility in future agricultural specialists: the sociohistorical context. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(4), 345-361. http://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/1604/pdf

Gusak, P. M. (1999). Teoriya i tekhnolohiya dyferentsiyovanoho navchannya maybutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv [Theory and technology of differentiated learning of future primary school teachers]. (PhD thesis). M. P. Drahomanov National Pedagogical University, Kyiv. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20802

Halaidiuk, M., Maksymchuk, B., Khurtenko, O., Zuma, I., Korytko, Z., Andrieieva, R., Maksymchuk, I., (2018). Teaching approaches in extracurricular physical activities for 12-14-year-old pupils under environmentally unfavourable conditions. Journal of Physical Education and Sport, 18(4), 2284-2291. http://dx.doi.org/10.7752/jpes.2018.04344

Jagupow, W. (2010). Dydaktyka szkoly wyzsej Ukrainy w okresie przemian cywilizacyjnych // Edukacja – technika – informatyka: Rocznik naukowy. – Rzeszow: Wyd-wo Oswiatowe FOSZE, №1, Czensc 1. – P. 211-217.

Kahneman, D., & Tversky, A., (2000). Choices, values, and frames. Cambridge University Press. (KT)

Khomych, L. O. (1998). Psykholoho-pedahohichna pidhotovka vchytelya pochatkovykh klasiv [Psychological and pedagogical training of primary school teachers]. Magistr-P. https://scholar.google.com.ua/citations?user=Ir_NoP4AAAAJ&hl=ru

Khomych, L. O. (1999). Systema psykholoho-pedahohichnoyi pidhotovky vchytelya pochatkovykh klasiv [System of psychological and pedagogical training of primary school teachers]. (Postdoctoral thesis). The Institute of Higher Education of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21FMT=JwU_B&S21ALL=%28%3C.%3EU%3D%D0%A7489.518.3$%3C.%3E%29&Z21ID=&S21SRW=GOD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20

Kotelyanets, N. V. (1998). Podgotovka budushchego uchitelya nachalnykh klassov k realizatsii razvivayushchego trudovogo obucheniya mladshikh shkolnikov [Preparation of the future primary school teacher for the implementation of developing labor education for younger schoolchildren]. (PhD thesis). Volodymyr Vynnychenko Kirovograd State Pedagogical University, Kirovograd. http://www.dslib.net/prof-obrazovanie/podgotovka-buduwego-uchitelja-nachalnyh-klassov-k-realizacii-razvivajuwego-trudovogo.html

Krasyuk, L. V. (2008). Formuvannya osnov profesionalizmu maybutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv u protsesi modelyuvannya pedahohichnykh sytuatsiy [Formation of bases of professionalism of future teachers of primary school in the course of modeling of pedagogical situations]. (PhD thesis). The Institute of Higher Education of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv. http://www.disslib.org/formuvannja-osnov-profesionalizmu-majbutnikh-uchyteliv-pochatkovykh-klasiv-u-protsesi.html

Leontyev, A. N. (1975). Deyatelnost. Soznaniye. Lichnost [Activity. Consciousness. Personality]. Moscow: Politizdat. https://www.twirpx.com/file/538922/

Lytvynenko, S. A. (2005). Teoretyko-metodychni zasady pidhotovky maybutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv do sotsialno-pedahohichnoyi diyalnosti [Theoretical and methodical bases of preparation of future teachers of primary school to social and pedagogical activity]. (PhD thesis). M. P. Drahomanov National Pedagogical University, Kyiv. http://www.disslib.org/teoretyko-metodychni-zasady-pidhotovky-majbutnikh-uchyteliv-pochatkovykh-klasiv-do.html

Maksymchuk, I., Maksymchuk, B., Frytsiuk, V., Matviichuk, T., Demchenko, I., Babii, I., Savchuk, I., (2018). Developing pedagogical mastery of future physical education teachers in higher education institutions. Journal of Physical Education and Sport, 18(2), 810–815. http://efsupit.ro/images/stories/iunie2018/Art%20119.pdf

Markushevskaya, E. A. (2003). Didaktiko-metodicheskaya podgotovka budushchikh uchiteley nachalnykh klassov k lichnostno oriyentirovannoy pedagogicheskoy deyatelnosti [Didactic-methodological preparation of future elementary school teachers for personality-oriented pedagogical activity]. (PhD thesis). Volgograd State Pedagogical University, Volgograd. http://www.dslib.net/prof-obrazovanie/didaktiko-metodicheskaja-podgotovka-buduwih-uchitelej-nachalnyh-klassov-k-lichnostno.html

Matviyenko, O. V. (2009). Pidhotovka maybutnikh uchyteliv do pedahohichnoyi vzayemodiyi [Preparation of future teachers for pedagogical interaction. M. P. Drahomanov National Pedagogical University. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10072

Matviyenko, O. V. (2010). Teoretyko-metodychni zasady pidhotovky maybutnikh uchyteliv do pedahohichnoyi vzayemodiyi u navchalno-vykhovnomu seredovyshchi shkoly pershoho stupenya [Theoretical and methodical principles of preparation of future teachers for pedagogical interaction in the educational environment of the school of the first degree]. (PhD thesis). M. P. Drahomanov National Pedagogical University, Kyiv. http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/10072/3/Matvienko%20OV.pdf

Melnyk N., Bidyuk N., Kalenskyi A., Maksymchuk B., Bakhmat N., Matviienko O., Maksymchuk I., (2019). Models and organizational characteristics of preschool teachers’ professional training in some EU countries and Ukraine. Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja, 51(1), 46–93. https://ipisr.org.rs/images/pdf/zbornik-51/Natalija-Meljnik.pdf

Mytnyk, O. Ya. (2009). Formuvannya kultury myslennya molodshoho shkolyara: teoriya i praktyka [Formation of the culture of thinking of a junior schoolchild: theory and practice]. Mandrivets. https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/nmc.nd/referatyvna_baza/ippo/monografii.pdf

Mytnyk, O. Ya. (2010). Teoretyko-metodychni osnovy pidhotovky maybutnʹoho vchytelya do formuvannya kultury myslennya molodshoho shkolyara [Theoretical and methodical bases of preparation of the future teacher for formation of culture of thinking of a junior schoolchild]. (PhD thesis). M. P. Drahomanov National Pedagogical University, Kyiv. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9935

Nerubasska A., Maksymchuk B. (2020). The Demarkation of Creativity, Talent and Genius in Humans: a Systemic Aspect. Postmodern Openings, 11(2), 240-255. https://www.lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/2625

Parfenov, M. P. (2006). Pidhotovka maybutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv do pedahohichnoho kerivnytstva samostiynoyu robotoyu uchniv [Preparation of future primary school teachers for pedagogical guidance of independent work of pupils]. (PhD thesis). The Central Institute of Postgraduate Education of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Zaporizhzhia. http://referatu.net.ua/referats/7569/167203/?page=1

Petukhova, L. E. (2009). Teoretyko-metodychni zasady formuvannya informatychnykh kompetentnostey maybutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv [Theoretical and methodological principles of formation of information competencies of future primary school teachers]. (PhD thesis). K. D. Ushynskyi South Ukrainian National Pedagogical University, Odesa. http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/869?locale=uk

Pickersgill, M., Cunningham-Burley, S., & Martin, P., (2011). Constituting neurologic subjects: Neuroscience, subjectivity and the mundane significance of the brain. Subjectivity, 4(3), 346-365.

Rudenko, T. B. (1999). Formirovaniye didaktiko-metodicheskoy kompetentnosti budushchego uchitelya nachalnykh klassov v sovremennykh usloviyakh [Formation of didactic-methodical competence of the future primary school teacher in modern conditions]. (PhD thesis). Volgograd State Pedagogical University, Volgograd. http://www.dslib.net/prof-obrazovanie/formirovanie-didaktiko-metodicheskoj-kompetentnosti-buduwego-uchitelja-nachalnyh.html

Schechter, E. (2015). The Subject in Neuropsychology: Individuating Minds in the Split‐Brain Case. Mind & Language, 30(5), 501-525.

Seydniyazova, N. V. (2006). Podgotovka uchitelya nachalnykh klassov k tvorcheskoy pedagogicheskoy deyatelnosti v uchrezhdeniyakh dopolnitel'nogo obrazovaniya detey [Preparation of a primary school teacher for creative pedagogical activity in institutions of additional education for children]. (PhD thesis). Moscow State Pedagogical University, Moscow. http://www.dslib.net/obw-pedagogika/podgotovka-uchitelja-nachalnyh-klassov-k-tvorcheskoj-pedagogicheskoj-dejatelnosti-v.html

Shagina, Z. V. (2004). Podgotovka budushchego uchitelya nachalnykh klassov k osoznannomu vyboru variativnoy sistemy obucheniya [Preparation of the future primary school teacher for the conscious choice of a variable learning system]. (PhD thesis). Volgograd State Pedagogical University, Volgograd. https://www.dissercat.com/content/podgotovka-budushchego-uchitelya-nachalnykh-klassov-k-osoznannomu-vyboru-variativnoi-sistemy/read

Sheremet M., Leniv Z., Loboda V., Maksymchuk B., (2019) The development level of smart information criterion for specialists’ readiness for inclusion implementation in education. Information Technologies and Learning Tools, 72, 273-285. https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2561

Super, D.E. (1957). Vocational development. N.Y.

Super, D.E. (1971). Occupational psychology. Super D.E.. Tavistock.

Ushinskiy, K. D. (1954). Sobraniye sochineniy [Collected Works]. Moscow: Publishing House of the Academy of Sciences of the RSFSR.

Vaidya, A.R., Fellows, L.K., (2017). Chapter 22 - The Neuropsychology of Decision-Making: A View From the Frontal Lobes. In J.C. Dreher and L. Tremblay (eds.), Decision Neuroscience. An Integrative Approach (pp. 277-289). https://doi.org/10.1016/B978-0-12-805308-9.00022-1

Vankov, A. B. (2006). Psikhologo-pedagogicheskiye usloviya razvitiya suyektnosti budushchego pedagoga [Psychological and pedagogical conditions for the development of subjectivity of a future teacher]. (PhD thesis). L. N. Tolstoy Tula State Pedagogical University, Tula. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_002869566/

Vavilov, Yu. P. (2003). Professionalno-lichnostnoye stanovleniye uchitelya nachalnykh klassov na stadii obucheniya v pedagogicheskom vuze [Professional and personal formation of a primary school teacher at the educational stage at a pedagogical university]. (PhD thesis). K. D. Ushynskyi Yaroslavl State Pedagogical University, Yaroslavl. http://nauka-pedagogika.com/viewer/114922/a#?page=2

Volkova, E. N. (1998). Subyektnost pedagoga: teoriya i praktika [The subjectivity of the teacher: theory and practice]. (PhD thesis). Moscow State Open Pedagogical University, Moscow. https://www.twirpx.com/file/1110337/

Witt, A., Comblain, A., Thibaut, J.-P. (2020). Do typically and atypically developing children learn and generalize novel names similarly: The role of conceptual distance during learning and at test. Research in Developmental Disabilities, 104(September), 103720.

Downloads

Published

2022-05-09

How to Cite

Zhurat, Y., Skoryk, T., Bekirova, A., Martynets, L., Pletenytska, L., & Kramarenko, A. (2022). Modern Understanding of Elementary School Teacher Subjectivity. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 14(2), 218-243. https://doi.org/10.18662/rrem/14.2/577

Most read articles by the same author(s)


Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now