A Future Primary School Teacher Competence Building Model through Application of Innovative Technologies

Authors

  • Tetiana Zaporozhchenko T.H.Shevchenko National University “Chernihiv Colehium”
  • Marianna Shvardak Mukachevo State University
  • Liliia Stakhiv Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University
  • Nataliia Kalyta Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University
  • Iryna Sadova Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University
  • Solomiya Illyash Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University

DOI:

https://doi.org/10.18662/rrem/14.4/626

Keywords:

Contemporary potential and environment, innovative pedagogical activity of students and teachers, integrative process, ambivalence, adaptability, Moodle environment

Abstract

Nowadays in the context of innovations in the education system it is necessary to substantiate the organizational and pedagogical conditions for the formation of mathematical competence. These changes necessitated the development of a model for the formation of the mathematical competence of future primary school teachers by means of innovative technologies. The purpose of the article is to get acquainted with the components of primary school teachers’ professional competence, to characterize the content of organizational and pedagogical conditions for implementing the model of mathematical competence of future primary school teachers by means of innovative technologies, to form our own model of mathematical competence. Realization of the purpose of the article will give an opportunity in the educational process of higher pedagogical educational institution to improve the professional training of the future specialist, in particular in the aspect of his mathematical competence formation. The educational and methodological support of the process of building mathematical competence is analyzed, in particular: a set of multimedia presentations in the courses “Mathematics” and “Methods of teaching in the educational field of “Mathematics”. a textbook “Methods of teaching in the educational field of “Mathematics”, a textbook “Fundamentals of work in the Moodle environment” and electronic methodological complexes “Mathematics” and “Methods of teaching in the educational field of “Mathematics”, created in the Mооdle environment.

References

Barakhsanova E. A., Vlasova, E. Z., Golikov A. I.; Kuzin Z. S., Prokopyev, M.S., & Burnachov A. E. (2018). Peculiarities of quality management of teachers’ e-learning training in the Arctic regions. Education, 38(55), 25. https://www.revistaespacios.com/a17v38n55/a17v38n55p25.pdf

Boltuc, Р. (2017). Philosophy and Computers. APA newsletters, 16(2), 2-58. https://cse.buffalo.edu/~rapaport/Papers/ComputersV16n2.pdf

Dakhin, O. N. (2002). Pedagogicheskoe modelirovanie: sushchnost, effektivnost i neopredelennost [Pedagogical modeling: essence, efficiency and uncertainty]. Standards and monitoring, 4, 22–26.

Dychkivska, I. M. (2012). Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii: Pidruchnyk [Innovative pedagogical technologies: textbook]. 2nd ed. Supplement. Akademvydav. http://194.44.152.155/elib/local/r726.pdf

Gerasymova, I., Maksymchuk, B., Bilozerova, M., Chernetska, Yu., Matviichuk, T., Solovyov, V., & Maksymchuk, I. (2019). Forming professional mobility in future agricultural specialists: the sociohistorical context. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(4), 345-361. https://doi.org/10.18662/rrem/195

Gluzman, N. A., Koval, L. V. (Ed.), Marusinets, M. M., & Petukhova, L. E. (2012). Innovatsiinyi potentsial vyshchoi pedahohichnoi osvity: Kolektyvna monohrafiia [Innovative potential of higher pedagogical education: collective monograph]. LANDON-XXI.

Honcharenko, S. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Lybid.

Humaniuk, T. B. (2010). Modeliuvannia v pedahohichnii diialnosti [Modeling in pedagogical activity]. Scientific journal of M.P. Dragomanov National Pedagogical University, 13, 66–72. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_013_2010_7_15

Katashov, A. I. (2001). Pedahohichni osnovy rozvytku innovatsiinoho osvitnoho seredovyshcha suchasnoho litseiu [Pedagogical bases of development of innovative educational environment of modern lyceum]. [Unpublished doctoral dissertation]. Luhansk State Pedagogical University named after Taras Shevchenko.

Kepser, M. (1999). Massenmedium Computer [Mass medium computers]. Universität Bremen.

Kosinsky, V. I., & Shvets, O. F. (2012). Suchasni informatsiini tekhnolohii: Navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Contemporary information technologies: a textbook for students of higher educational institutions], 2nd ed. Knowledge.

Koval, L., & Nikonenko, T. (2016). Praktykum z metodyky navchannia matematyky v pochatkovii shkoli: 2 klas: navchalno-metodychnyi posibnyk [Workshop on methods of teaching mathematics in primary school: 2nd grade: textbook]. Tkachuk Publishing

Kushner, Y. Z. (2001). Metodologiya i metody pedagogicheskogo issledovaniya: Uchebno-metodicheskoe posobie [Methodology and methods of pedagogical research: Educational and methodical manual]. Moscow State University named after A.A. Kuleshov. http://pedlib.ru/Books/1/0473/index.shtml

Maksymchuk, B., Gurevych, R., Matviichuk, T., Surovov, O., Stepanchenko, N., Opushko, N., Sitovskyi, A., Kosynskyi, E., Bogdanyuk, A., Vakoliuk, A., Solovyov, V., & Maksymchuk, I. (2020a). Training Future Teachers to Organize School Sport. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(4), 310-327. https://doi.org/10.18662/rrem/12.4/347

Maksymchuk, B., Matviichuk, T., Solovyov, V., Davydenko, H., Soichuk, R., Khurtenko, O., Groshovenko, O., Stepanchenko, N., Andriychuk, Y., Grygorenko, T., Duka, T., Pidlypniak, I., Gurevych, R., Kuzmenko, V., & Maksymchuk, I. (2020b). Developing Healthcare Competency in Future Teachers. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(3), 24-43. https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/307

Melnyk, N., Bidyuk, N., Kalenskyi, A., Maksymchuk. B., Bakhmat, N., Matviienko, O., & Maksymchuk, I. (2019). Models and organizational characteristics of preschool teachers’ professional training in some EU countries and Ukraine. Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja, 51 (1), 46–93. https://ipisr.org.rs/images/pdf/zbornik-51/Natalija-Meljnik.pdf

Melnyk, Y. (2021). Experience of Theory and Practice of the Process of Implementing Information Technologies in the Educational Environment. International Journal of Computer Science and Network Security, 21(4), 75-79. http://paper.ijcsns.org/07_book/202104/20210411.pdf

Nerubasska, A., & Maksymchuk, B. (2020). The Demarkation of Creativity, Talent and Genius in Humans: a Systemic Aspect. Postmodern Openings, 11 (2), 240-255. https://doi.org/10.18662/po/11.2/172

Nerubasska, A., Palshkov, K., & Maksymchuk, B. (2020). A Systemic Philosophical Analysis of the Contemporary Society and the Human: New Potential. Postmodern Openings, 11(4), 275-292. https://doi.org/10.18662/po/11.4/235

Onishchuk, I., Ikonnikova, M., Antonenko, T., Kharchenko, I., Shestakova, S., Kuzmenko, N., & Maksymchuk, B. (2020). Characteristics of Foreign Language Education in Foreign Countries and Ways of Applying Foreign Experience in Pedagogical Universities of Ukraine. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(3), 44-65. https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/308

Palamarchuk, O., Gurevych, R., Maksymchuk, B., Gerasymova, I., Fushtey, O., Logutina, N., Kalashnik, N., Kylivnyk, A., Haba, I., Matviichuk, T., Solovyov, V., & Maksymchuk, I. (2020). Studying Innovation as the Factor in Professional Self-Development of Specialists in Physical Education and Sport. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(4), 118-136. https://doi.org/10.18662/rrem/12.4/337

Polyakov, S. D. (2007). Pedagogicheskaya innovatika: Ot idei do praktiki [Pedagogical innovation: From idea to practice]. Pedagogical search.

Razina, N. O. (2009). Akmeolohichnyi pidkhid do rozvytku profesionalizmu suchasnoho pedahoha v innovatsiinomu osvitnomu seredovyshchi serednoi shkoly [Acmeological approach to the development of professionalism of a contemporary teacher in an innovative educational environment of secondary school]. Bulletin of the scientific school of teachers “AKME”, 3, 8.

Savchenko, O. Y. (2007). Shkilna osvita yak zamovnyk pidhotovky maibutnoho vchytelia [School education as a customer for the training of future teachers]. Native school, 5, 5–8.

Schäfer, D. K. (2014). Überzeugungen von Lehrpersonen zu digitalen Medien: Eine qualitative [Teacher beliefs about digital media: a qualitative one]. Verlag Julius Klinkhardt.

Sheremet M., Leniv Z., Loboda V., & Maksymchuk B. (2019). The development level of smart information criterion for specialists’ readiness for inclusion implementation in education. Information Technologies and Learning Tools, 72, 273-285. https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2561

Sorochinsky, M. A., Barakhsanova, E. A., Vlasova, E. Z., Prokopyev, M. S, & Burnashev, A. E. (2020). Corporate Training of Yakutia Teachers to Apply Methods of E-Learning. Propósitos y Representaciones, 8 (3). http://dx.doi.org/10.20511/pyr2020.v8n3.486 http://www.scielo.org.pe/pdf/pyr/v8n3/2310-4635-pyr-8-03-e486.pdf

Strilets, S. I. (2013). Innovatsii u vyshchii pedahohichnii osviti : teoriia i praktyka: Navchalnyi posibnyk dlia studentiv pedahohichnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv [Innovations in higher pedagogical education: theory and practice: a textbook for students of pedagogical higher educational institutions]. Lozovy Publishing.

Tkachuk, S. (2021). Technological Aspects of the Use of Modern Intelligent Information Systems in Educational Activities by Teachers. International Journal of Computer Science and Network Security, 21(9), 99-102. http://paper.ijcsns.org/07_book/202109/20210912.pdf

Verkhovna Rada Ukrainy. (2014). Zakon Ukrainy “Pro priorytetni napriamy innovatsiinoi diialnosti v Ukraini” [Law of Ukraine “On Priority Areas for Innovative Activities”]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine], 2-3, Art. 41. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17#Text

Vlasova, E. Z., Barakhsanova, E. A., Goncharova, S., Aksyutin, P., Kuzin, Z., & Prokopyev, M. S. (2020). Effective adaptive training of students in Russian pedagogical universities to use e-learning technologies. Education, 39(23), 10. https://ksra.eu/wp-content/uploads/2020/06/1999678332b84d1e3c79887e91b0e3293c4f.pdf

Downloads

Published

2022-12-06

How to Cite

Zaporozhchenko, T., Shvardak, M., Stakhiv, L., Kalyta, N., Sadova, I., & Illyash, S. (2022). A Future Primary School Teacher Competence Building Model through Application of Innovative Technologies. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 14(4), 01-20. https://doi.org/10.18662/rrem/14.4/626

Issue

Section

E-Learning and Software in Education

Most read articles by the same author(s)


Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now