Ulianova, V., N. Tkachova, S. Tkachov, I. Gavrysh, and O. Khltobina. “Changing the Paradigm of Education in Postmodern Times”. Postmodern Openings, vol. 13, no. 1, Jan. 2022, pp. 408-19, doi:10.18662/po/13.1/404.