Palamarchuk, O., T. Fasolko, T. Botsian, K. Kashchuk, I. Klimova, and S. Bezchotnikova. “Personal Responsibility As a Problem of Development of Postmodern Society”. Postmodern Openings, vol. 13, no. 1, Jan. 2022, pp. 267-90, doi:10.18662/po/13.1/396.