Shvets, D., O. Yevdokimova, I. Okhrimenko, Y. Ponomarenko, Y. Aleksandrov, S. Okhrimenko, and K. Prontenko. “The New Police Training System: Psychological Aspects”. Postmodern Openings, vol. 11, no. 1Sup1, Mar. 2020, pp. 200-17, doi:10.18662/po/11.1sup1/130.