[1]
V. Ulianova, N. Tkachova, S. Tkachov, I. Gavrysh, and O. Khltobina, “Changing the Paradigm of Education in Postmodern Times”, PO, vol. 13, no. 1, pp. 408-419, Jan. 2022.