Ulianova, V., Tkachova, N., Tkachov, S., Gavrysh, I. and Khltobina, O. (2022) “Changing the Paradigm of Education in Postmodern Times”, Postmodern Openings, 13(1), pp. 408-419. doi: 10.18662/po/13.1/404.