Chornodon, Myroslava, Nataliia Leonova, Tetyana Doronina, Olha Yadlovska, Ellina Tsykhovska, and Viktoriia Zarva. 2022. “Psychological Aspects of the Study of Gender Sphere of Concept in the Media”. Postmodern Openings 13 (1):103-30. https://doi.org/10.18662/po/13.1/387.