Ulianova, Viktoriia, Nataliia Tkachova, Sergij Tkachov, Iryna Gavrysh, and Oleksandra Khltobina. 2022. “Changing the Paradigm of Education in Postmodern Times”. Postmodern Openings 13 (1):408-19. https://doi.org/10.18662/po/13.1/404.