Romanovska, Liudmila, Ludmyla Kondratska, Tetiana Kravchyna, Yuriy Bryndikov, and Svitlana Kozachenko. 2020. “Epistemology of Metaculture Metaphorization”. Postmodern Openings 11 (1Sup1):234-48. https://doi.org/10.18662/po/11.1sup1/132.