Ulianova, V., Tkachova, N., Tkachov, S., Gavrysh, I., & Khltobina, O. (2022). Changing the Paradigm of Education in Postmodern Times. Postmodern Openings, 13(1), 408-419. https://doi.org/10.18662/po/13.1/404