(1)
Chornodon, M.; Leonova, N.; Doronina, T.; Yadlovska, O.; Tsykhovska, E.; Zarva, V. Psychological Aspects of the Study of Gender Sphere of Concept in the Media. PO 2022, 13, 103-130.