(1)
Ulianova, V.; Tkachova, N.; Tkachov, S.; Gavrysh, I.; Khltobina, O. Changing the Paradigm of Education in Postmodern Times. PO 2022, 13, 408-419.