(1)
Romanovska, L.; Kondratska, L.; Kravchyna, T.; Bryndikov, Y.; Kozachenko, S. Epistemology of Metaculture Metaphorization. PO 2020, 11, 234-248.