[1]
Ulianova, V., Tkachova, N., Tkachov, S., Gavrysh, I. and Khltobina, O. 2022. Changing the Paradigm of Education in Postmodern Times. Postmodern Openings. 13, 1 (Jan. 2022), 408-419. DOI:https://doi.org/10.18662/po/13.1/404.