The Problem of Developing the Reflexivity of Future Specialists in Social and Humanistic Sciences in the Context of Postmodernism

Authors

  • Serhii Illiuschenko The National Defence of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kiev, Ukraine, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5963-8020
  • Mykhailo Povidaichyk Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine, ORCID iD: https://orcid.org/ 0000-0003-1554-2067
  • Tetiana Dorosh Municipal Establishment «Kharkiv Humanitarian-Pedagogical Academy», Kharkiv Regional Council, Kharkiv, Ukraine, ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-0306-1146
  • Natalia Demyanenko National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv, Ukraine, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5932-2862
  • Larysa Ostapenko Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-5468-4343
  • Anatolii Maksymenko Kyiv National Linguistic University, Kyiv, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18662/po/12.4/367

Keywords:

self-knowledge, elf-understanding, postmodern pedagogy, reflexive competence, educational needs, postmodern concept of reflection, reflexive skills of students, professional reflection, personal reflexivity, postmodern approach

Abstract

The article talks about the postmodern approach to studying the problem of reflexive competence of future specialists, requires a comprehensive analysis of the organization and content of the educational process in higher education institutions. The postmodern concept of professional reflection and personal reflexivity of students is highlighted, it determines the ratio of these formations as unique individual phenomena, their influence on the formation and manifestation of professional and professional competence at the creative-professional, cognitive and personal-motivational levels. The concept of reflectivity of the future specialist is specified. The structure of professional reflection of students is specified. The value of pedagogical practice for the development of professional reflection in future professionals from the standpoint of the postmodern approach is emphasized. The model of formation and development of personal-professional reflectivity in future specialists at the competence, cognitive, personal-motivational, emotional and evaluative-behavioral levels is presented.

References

Ball, G. O., & Myedintsev, V. O. (2016). Protsesy z paternamy refleksiyi: teoretyko-mnozhynnyy opys [Processes with patterns of reflection: set-theoretic description]. https://lib.iitta.gov.ua/709109/1/Ball-Medintsev-2016-2.pdf

Calero López, I., & Rodríguez-López, B. (2020). The relevance of transversal competences in vocational education and training: A bibliometric analysis. Empirical Research in Vocational Education and Training, 12. https://doi.org/10.1186/s40461-020-00100-0

Chernobrodov, E. R. (2018). Refleksiya kak element professionalnogo obrazovaniya [Reflection as an element of professional education]. In E. N. Tkach (Ed.), motivatsiya i refleksiya lichnosti: teoriya i praktika [motivation and reflection of personality: theory and practice] (pp. 2126). Pacific State University Press.

Gordon, J., Halasz, G., Krawczyk, M., Leney, T., Michel, A., Pepper, D., Putkiewicz, E., & Wiśniewski, J. (2009). Key competences in Europe: opening doors for lifelong learner across the school curriculum and teacher education. Center for Social and Economic Research.

Gumenyuk, O. (2001). Samotvorennya ya-kontseptsiyi za modulno-rozvyvalnoyi orhsystemy [Ego-creation of ego-concept in a modular developmental organizational system]. Psykholohiya i suspilstvo [Psychology and Society], 2, 3376. http://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/36/36

Hatton, N., & Smith, D. (1995). Reflection in teacher education: Towards definition and implementation. Teaching and Teacher Education, 11(1), 3349. https://doi.org/10.1016/0742-051X(94)00012-U

Komogorova, M., Maksymchuk, B., Bernatska, O., Lukianchuk, S., Gerasymova, I., Popova, O., Matviichuk, T., Solovyov, V., Kalashnik, N., Davydenko, H., Stoliarenko, O., Stoliarenko, O., & Maksymchuk, I. (2021). Pedagogical consolidation of pupil-athletes knowledge of humanities. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 13(1), 168187. https://doi.org/10.18662/rrem/13.1/367

Korsikova, K. H. (2018). Refleksiya maybutnikh pedahohiv yak komponent uspishnoho prokhodzhennya pedahohichnoyi praktyky [Reflection of future teachers as a component of successful pedagogical practice]. Zbirnyk naukovykh prats “Pedahohichni nauky” [The Collection of Scientific Articles “Pedagogical Sciences], 82(2), 159162. http://repository.khpa.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/406/1/Kors_st_8.pdf

Kuiper, R. (2002). Enhancing metacognition through the reflective use of self-regulated learning strategies. Journal of Continuing Education in Nursing, 33(2), 78–87. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11916343/

Leontiev, D. A., Lapteva, E. M., Osin, E. N., & Salikhova, A. Z. (2009). Razrabotka metodiki differentsialnoy diagnostiki refleksivnosti [Development of methods for differential diagnostics of reflexivity]. In V. I. Lepsky (Ed.), Sbornik materialov VII Mezhdunarodnogo simpoziuma “Refleksivnyye protsessy i upravleniye” [Proceedings of the 17th International Symposium on Reflexive processes and management] (pp. 145150). Kogito-Center.

Malykhin, O. V, & Gerasymova, O. I. (2015). Formuvannya refleksyvnoyi kompetentnosti studentiv v osvitnomu protsesi vyshchoyi pedahohichnoyi shkoly [Formation of reflexive competence of students in the educational process of higher pedagogical school]. In V. Zhelanova, V. Ternopilska, L. Khoruzha & S. Sysoyeva (Eds.), Kompetentno oriyentovanoe obrazovanye: kachestvennye vymiryuvannya [Competency-based education: qualitative measurements] (pp. 128150). Borys Grinchenko Kyiv University.

Nerubasska, A., & Maksymchuk, B. (2020). The demarkation of creativity, talent and genius in humans: A systemic aspect. Postmodern Openings, 11(2), 240255. https://doi.org/10.18662/po/11.2/172

Palamarchuk, O., Gurevych, R., Maksymchuk, B., Gerasymova, I., Fushtey, O., Logutina, N., Kalashnik, N., Kylivnyk, A., Haba, I., Matviichuk, T., Solovyov, V., & Maksymchuk, I. (2020). Studying innovation as the factor in professional self-development of specialists in physical education and sport. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(4), 118136. https://doi.org/10.18662/rrem/12.4/337

Sá, M. J., & Serpa, S. (2018). Transversal competences: Their importance and learning processes by higher education students. Education Sciences, 8(3), Article 126. https://doi.org/10.3390/educsci8030126

Semychenko, V. (2018). Problema formuvannya klyuchovykh kompetentnostey u protsesi profesiynoyi pidhotovky maybutnikh praktychnykh psykholohiv [The problem of formation of key competencies in the process of professional training of future practical psychologists]. Visnyk Natsionalnoho aviatsiynoho universytetu. Seriya: Pedahohika [Proceedings of the National Aviation University], 13(1), 145–157. https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/view/13419

Slepcevic-Zach, P., & Stock, M. (2018). ePortfolio as a tool for reflection and self-reflection. Reflective Practice: International and Multidisciplinary Perspectives, 19(3), 291307. https://doi.org/10.1080/14623943.2018.1437399

Tatenko, V. O., & Tytarenko, T. M. (1998). Volodymyr Andriyovych Romenets (1226-1998): zhyttya yak vchynok i podiya [Volodymyr Andriiovych Romenets (1226-1998): Life as an act and event]. In V. A. Romenets & I. P. Manokha (Eds.), Istoriya psykholohiyi XX stolittya [The history of psychology of the 20th century]. Lybid.

Van Velzen, J. H. (2017). Measuring senior high school students’ self-induced self-reflective thinking. The Journal of Educational Research, 110, 494502. https://www.semanticscholar.org/paper/Measuring-senior-high-school-students%E2%80%99-self-induced-Velzen/e2deade08fb199b4dc3ea24616401e98fb35503a

Veine, S., Anderson, M. K., Andersen, N. H., Espenes, T. C., Søyland, T. B., & Wallin, P. (2019). Reflection as a core student learning activity in higher education. International Journal for Academic Development, 25(2), 147161. https://doi.org/10.1080/1360144X.2019.1659797

Whittemore, S. T. (2018). Transversal competencies essential for future proofing the workforce. https://www.cornerstoneondemand.com/sites/default/files/partner/asset/files/skilla-transversal-skills-future-proof.pdf

Zimovin, O. I., & Zayika, E. V. (2013). Refleksyvnist ta refleksiya: spivvidnoshennya ponyat [Reflexivity and reflection: the relationship of concepts]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. V. S. Skovorody. Psykholohiya [Journal of H. V. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University], 47, 6571. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2014_47_10

Downloads

Published

2021-12-17

How to Cite

Illiuschenko, S., Povidaichyk, M., Dorosh, T., Demyanenko, N., Ostapenko, L., & Maksymenko, A. (2021). The Problem of Developing the Reflexivity of Future Specialists in Social and Humanistic Sciences in the Context of Postmodernism. Postmodern Openings, 12(4), 171-183. https://doi.org/10.18662/po/12.4/367

Issue

Section

Theoretical articles

Most read articles by the same author(s)


Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now